SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja

SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja

SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja

70,00 kn

Opis

Po­du­ča­va­nje o emo­ci­ja­ma za­pu­šte­no je po­dru­čje i u pre­dš­kol­skom i u škol­skom od­go­ju i ob­ra­zo­va­nju. Is­to­dob­no, sve je oči­ti­je da je za za­do­volj­stvo, do­bro­bit i us­pjeh u školi i ži­vo­tu neo­bič­no bitan emo­cio­nal­ni as­pekt raz­vo­ja, te se go­le­mi broj na­slo­va o toj pro­ble­ma­ti­ci pro­du­ci­ra po­naj­vi­še u stra­noj struč­noj i pe­da­go­škoj li­te­ra­tu­ri, a vrlo malo kod nas. Oso­bi­to ne­do­sta­je li­te­ra­tu­re koja se ob­ra­ća djeci i na­sto­ji im po­mo­ći u tom po­gle­du. Ovaj pri­ruč­nik is­prav­lja taj ne­do­sta­tak jer je iz­vo­ran i ko­ri­stan ma­te­ri­jal za pomoć u od­go­ju emo­cio­nal­no sta­bil­nih i si­gur­nih osoba, ko­je­ga će s ra­do­šću ra­bi­ti ro­di­te­lji, djeca i od­go­ji­te­lji.

Podaci

Autor: Mirjana Pešec, Iva Krešić Kozonić, Monika Dragun

Broj stranica: 56

Uvez: tvdi

Godina izdanja: 2015.

ISBN: 978-953-212-453-8

Dimenzije: 215 x 300 mm

Izdavač: Golden marketing - Tehnička knjiga

Kupci ove knjige kupili su i: