Pomognimo im bezbrižno rasti

 • Prethodna
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •  

 • Prikazano je od 37. do 38. od ukupno 38 proizvoda
Brzi pregled
SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja

SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja

Mirjana Pešec, Iva Krešić Kozonić, Monika Dragun

Cijena:
70,00 kn

Po­du­ča­va­nje o emo­ci­ja­ma za­pu­šte­no je po­dru­čje i u pre­dš­kol­skom i u škol­skom od­go­ju i ob­ra­zo­va­nju. Is­to­dob­no, sve je oči­ti­je da je za za­do­volj­stvo, do­bro­bit i us­pjeh u školi i ži­vo­tu neo­bič­no bitan emo­cio­nal­ni as­pekt raz­vo­ja, te se go­le­mi broj na­slo­va o toj pro­ble­ma­ti­ci pro­du­ci­ra po­naj­vi­še u stra­noj struč­noj i pe­da­go­škoj li­te­ra­tu­ri, a vrlo malo kod nas. Oso­bi­to ne­do­sta­je li­te­ra­tu­re koja se ob­ra­ća djeci i na­sto­ji im po­mo­ći u tom po­gle­du. Ovaj pri­ruč­nik is­prav­lja taj ne­do­sta­tak jer je iz­vo­ran i ko­ri­stan ma­te­ri­jal za pomoć u od­go­ju emo­cio­nal­no sta­bil­nih i si­gur­nih osoba, ko­je­ga će s ra­do­šću ra­bi­ti ro­di­te­lji, djeca i od­go­ji­te­lji.

SVA LICA OSJEĆAJA - Vodič za bolje razumijevanje dječjih osjećaja
Brzi pregled
VELIKA KNJIGA O OSJEĆAJIMA

VELIKA KNJIGA O OSJEĆAJIMA

Mary Hoffman, Ros Asquth

Cijena:
79,00 kn

Kako se danas osjećaš?
 

Sretno? Tužno? Ljubomorno? Uzbuđeno? Usamljeno?
Možda osjećaš mješavinu svega toga?
Istraži mnoštvo različitih osjećaja s djecom u ovoj knjizi, provjeri možeš li pronaći osjećaje koji odgovaraju tvojima ili koji ti pomažu shvatiti kako se drugi osjećaju…
Nauči kako podijeliti svoje osjećaje s drugima i razgovarati o njima te kako si pomoći da se osjećaš bolje.
I potraži mačku svaki put kad okreneš stranicu. I ona ima osjećaje!
Najbolja knjiga 2013. godine prema izboru Booktrusta.

VELIKA KNJIGA O OSJEĆAJIMA
 • Prethodna
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •  

 • Prikazano je od 37. do 38. od ukupno 38 proizvoda